fbpx

อาการกลุ่มดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome)

EEG Biofeedback (Neurofeedback) สามารถช่วยพัฒนาอาการของบุคคลที่เป็นดาวน์ซินโดรมได้ไหม ?

อย่างที่เราทราบกันว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มอาการดาวน์นั้นเกิดจากภาวะโคโมโซมที่ผิดปกติ และเป็นโรคทางพันธุกรรม ซึ่งบุคคลที่เป็นดาวน์ซินโดรมส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ล่าช้า ซึ่งความหนักเบาของปัญหานี้นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามบุคคลในกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมนั้นก็ยังสามารถมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ หากได้เข้ารับการส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็ก บุคคลในกลุ่มดั่งกล่าวควรได้รับการดูแลจากสหสาชาวิชาชีพ ทั้งในมุมของการตรวจหาความผิดปกติด้านกายภาพ รวมถึงการกระตุ้นและติดตามความก้าวหน้าทางพัฒนาการและการเรียนรู้ ในด้านการเรียนรู้นั้น กลุ่มบุคคลที่มีอาการดาวน์อาจมีอาการสมาธิสั้นหรืออาการเหมือนผู้ที่มีภาวะออทิสติกร่วมด้วย ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กดาวน์นั้นมีความหลากหลายรุนแรงแตกต่างกัน ในปัจจุบันได้มีการนำวิธีการที่หลากหลายมาใช้กระตุ้นพัฒนาการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่สามารถนำมาพัฒนากลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการใช้ยา คือ นิวโรฟีดแบค ด้วยวิธีการของนิวโรฟีดแบค (Neurofeedback) จะมีส่วนในการสนับสนุนให้สมองของกลุ่มบุคคลดาวน์ซินโดรมทำงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการฝึกฝนในรูปแบบต่างๆ เมื่อสมองสามารถทำงานอย่างมีขั้นตอนและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็จะส่งผลให้การรับรู้และการเรียนรู้ดีขึ้นตามไปด้วย

อาการหลักๆ ที่วิธีการนี้สามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาได้

ในปี 2007 ได้มีการศึกษาโดยนำวิธีการนิวโรฟีดแบคมาพัฒนากลุ่มเด็กดาวน์ซึ่งได้ผลลัพธ์ในเชิงบวกในด้านพัฒนาการ หลังจากที่เด็กได้เข้ารับการฝึกจำนวน 60 ครั้ง ก็เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัดในหลากหลายด้าน เช่น การพูด การสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยคำ ความจำระยะสั้นและยาว พฤติกรรม และ การทรงตัว

Sürmeli, T., & Ertem, A. (2007). EEG neurofeedback treatment of patients with Down Syndrome. Journal of Neurotherapy11(1), 63-68.

นิวโรฟีดแบคทำงานโดยการฝึกสมองให้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อกลางต่างๆ จนสมองเกิดการเรียนรู้ใหม่ที่เหมาะสมและสามารถปรับการทำงานได้ด้วยสมองของผู้เข้ารับการฝึกเอง (Self-Regulate Mechanism) เมื่อสมองเกิดการเรียนรู้ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลไกของระบบประสาทก็สามารถสั่งการระบบอื่นในร่างกายได้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของวิธีการได้ที่

โปรแกรม Neuro Balance

โปรแกรม Bio Balance

หากท่านมีความสนใจในวิธีการนี้และอยากรู้ว่ากลุ่มดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) จะสามารถตอบสนองกับวิธีการนี้ได้ดีหรือไม่ ผู้สนใจสามารถนัดเข้ามารับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี จากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัดใดๆ เบอร์ติดต่อ 02 245 4227 หรือ LINE: @neurobalance