fbpx

อาการออทิสติก (ASD)

วิธีของ Neurobalance สามารถพัฒนาอาการ ASD (Autism Spectrum Disorder) ได้ไหม ?

ASD หรือ กลุ่มอาการออทิสติกคือความผิดปกติของพัฒนาการที่มีความบกพร่องในรูปแบบต่างๆ จนนำไปสู่ปัญหาในหลายๆด้าน เช่น ปัญหาด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่สามารถเข้าสังคมได้ กระบวนทางความคิดบกพร่อง สื่อสารได้ยาก เรียนรู้ช้า หรือ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่นั้น เด็กที่มีภาวะออทิสติก มักจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นตั้งแต่อายุก่อน 3 ขวบ ทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาให้กลุ่มบุคคลที่มีอาการออทิสติกหายขาดได้ แต่จะมีการทำกิจกรรมบำบัดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พัฒนาด้านการสื่อสาร กายภาพบำบัด ศิลปะ และอีกหลากหลายรูปแบบกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาบุคคลเหล่านี้ให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันได้มีการนำหลากหลายเทคโนโลยีเข้ามาช่วยฟื้นฟูอาการของเด็กที่มีภาวะออทิสติก หนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Neurofeedback (นิวโรฟีดแบค) ในปี 1994 ได้มีกรณีศึกษาว่าสามารถนำมาช่วยพัฒนาเด็กออทิสติกได้ หลังประสบความสำเร็จในการช่วยลดอาการสมาธิสั้นได้ก่อนหน้านี้ หลังจากนั้นผลวิจัยต่างๆ ได้ส่งผลในวงกว้างมากขึ้น และในที่สุดวิธีการนี้ได้นำมาใช้ฟื้นฟูกับเด็กออทิสติกอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยมาจนถึงวันนี้ ท่านสามารถอ่านผลงานวิจัยได้ที่

Coben, Robert & Linden, Michael & Myers, Thomas. (2009). Neurofeedback for Autistic Spectrum Disorder: A Review of the Literature. Applied psychophysiology and biofeedback. 35. 83-105. 10.1007/s10484-009-9117-y.

ในปี 2010 ได้มีการเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองของกลุ่มทดลองที่ให้ลูกเข้ารับการพัฒนาอาการออทิสติกโดยใช้ Neurofeedback Training โดยได้ผลสรุปว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นทางด้านการเข้าสังคม และ การสื่อสาร อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผลนั้นสอดคล้องและเป็นไปในทิศเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองที่ทำงานดีขึ้น หากเรามองจากคลื่นสมองของคลื่นที่เรียกว่า Theta Brainwave (4Hz – 8Hz) 60% ของผู้เข้าร่วมวิจัย ในส่วนที่เรียกว่า Anterior Cingulate Cortex นั้น มีคลื่นที่ปรับสมดุลขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผลลัพธ์นี้ส่งผลให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้และการทำงานในส่วนของ Executive Function ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Kouijzer, M. E., van Schie, H. T., de Moor, J. M., Gerrits, B. J., & Buitelaar, J. K. (2010). Neurofeedback treatment in autism. Preliminary findings in behavioral, cognitive, and neurophysiological functioning. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(3), 386-399.

อีกหนึ่งผลวิจัยในปี 2007 ได้มีการศึกษากลุ่มบุคคลออทิสติกหลังเข้ารับการฟื้นฟู ได้พบว่า 89% มีพัฒนาการที่ดีขึ้น อาการบกพร่องต่างๆ ลดน้อยลง, 40% ของผู้เข้าร่วมวิจัยได้คะแนนดีขึ้นจากแบบประเมิน ATEC (Autism Treatment Evaluation Checklist) และ 76% มีสมาธิกับสิ่งต่างๆมากขึ้น

Coben, R., & Padolsky, I. (2007). Assessment-guided neurofeedback for autistic spectrum disorder. Journal of Neurotherapy, 11(1), 5-23.

มากไปกว่านั้นยังมีผลการศึกษาว่าหลังจากการใช้วิธีการนี้ฟื้นฟูเด็กที่มีอาการออทิสติกนั้นมีผลในเชิงบวกและให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว

Kouijzer, M. E., de Moor, J. M., Gerrits, B. J., Buitelaar, J. K., & van Schie, H. T. (2009). Long-term effects of neurofeedback treatment in autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 3(2), 496-501.

อาการของ ASD

เราคงสงสัยกันว่า ADHD กับ ASD นั้นแตกต่างกันอย่างไร อาการที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือความสามารถในการเข้าสังคมหรือปฎิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และ ศักยภาพในการจัดการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ในบุคคลที่มีปัญหา ADHD นั้น เราสามารถเห็นการขัดแย้งของคนที่มีอาการ ADHD กับบุคคลอื่นได้เนื่องจากการตัดสินใจที่ไม่ได้เกิดจากการไตร่ตรองหรือการขาดสมาธิเท่านั้น ในทางกลับกันบุคคลที่มีปัญหา ASD ส่วนใหญ่จะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มกับคนอื่นได้ เพราะมีความยากลำบากในการเข้าใจ ไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นคำพูด และ ไม่เข้าใจทางท่า สีหน้าของบุคคลอื่นได้ ซึ่งมีการระบุอาการไว้ในคู่มือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชฉบับที่ 5 หรือที่เรียกกันว่า DSM-5 อย่างชัดเจน ว่าบุคคลที่มีอาการ ASD นั้นจะมีความบกพร่องทางด้านการสื่อสาร การแสดงออก การรับรู้ในกิจกรรมต่างๆ และมีพฤติกรรมเลียนแบบหรือทำซ้ำๆ วนไปวนมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของอาการ

Neurofeedback (นิวโรฟีดแบค) กับ ASD

อย่างที่ทราบกันว่า ASD คืออาการที่มาจากการทำงานของระบบประสาททำงานบกพร่อง ดังนั้น Neurofeedback Training จึงสามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับสมดุลให้ระบบประสาททำงานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถปรับได้ในส่วนต่างๆที่มีความบกพร่อง ด้วยวิธีนี้จะสามารถแก้ไขความผิดปกติโดยการกระตุ้นทั้งทางด้านกายภาพ และ ด้านอารมณ์ด้วย

ที่ศูนย์ Neurobalance เราได้เห็นผลจากการใช้วิทยาการผสานกับเทคโนโลยีอื่นที่เรานำมาใช้ในการช่วยเหลือกลุ่มบุคคล ASD และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการรับรู้ พฤติกรรม และ อารมณ์ที่ดีขึ้นจากกลุ่มลูกค้าที่มีอาการออทิสติก

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของวิธีการได้ที่

โปรแกรม Neuro Balance

โปรแกรม Bio Balance

หากท่านมีความสนใจในวิธีการนี้และอยากรู้ว่ากลุ่มบุคคล ASD จะสามารถตอบสนองกับวิธีการนี้ได้ดีหรือไม่ ผู้สนใจสามารถนัดเข้ามารับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี จากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อผูกมัดใดๆ เบอร์ติดต่อ 02 245 4227 หรือ LINE: @neurobalance

หน่วยงานและสมาคมที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน Neurobalance

ความประทับใจของลูกค้าที่เข้ารับบริการกับ Neurobalance